Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Mẫu chứng chỉ

 1/ chứng chỉ hệ trung cấp chuyên nghiệp

2/ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ giảng viên

3. chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước

4/ Chứng chỉ tư vấn du học