Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Đào tạo Nghiệp vụ sư phạm dạy Cao Đẳng

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động sư phạm ở trường cao đẳng.Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động sư phạm ở trường cao đẳng.

2. Mục tiêu cụ thể 

Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, người học có được những năng lực sau:

- Thiết kế được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

- Tổ chức dạy được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

- Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;

- Quản lý hồ sơ dạy học trình độ cao đẳng theo đúng quy định;

- Đánh giá được kết quả học tập của học sinh;

- Tổ chức được hoạt động giáo dục ở trường cao đẳng;

- Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô-đun của ngành/nghề đào tạo;

- Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp ở trường cao đẳng.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

- Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng;

- Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

III. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Thời gian: 400 giờ

- Lý thuyết: 105 giờ.

- Thực hành, thảo luận, bài tập: 275 giờ.

- Thi/kiểm tra: 20 giờ.

2. Đơn vị thời gian của giờ học

- Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút; một giờ thi/kiểm tra là 60 phút.

- Một ngày học không quá 08 giờ.

IV. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

 

 

Mã MĐ

 

 

Tên mô-đun

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/bài tập/thảo luận

Thi/

kiểm

tra

MĐSPCĐ 01

Thiết kế dạy học

60

26

32

2

MĐSPCĐ 02

Thực hiện dạy học

56

14

39

3

MĐSPCĐ 03

Đánh giá trong dạy học

20

8

11

1

MĐSPCĐ 04

Tổ chức hoạt động giáo dục

36

12

22

2

MĐSPCĐ 05

Phát triển chương trình đào tạo

56

18

34

4

MĐSPCĐ 06

Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

52

20

28

4

MĐSPCĐ 07

Thực tập sư phạm

120

7

109

4

Tổng cộng

400

105

275

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CHỨNG CHỈ 

Kết thúc khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo viên dạy hệ sơ cấp, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ  theo thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 25 tháng 12 năm 2018,  chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

ĐT: 0243 22 52 677 – 0982 78 78 41