Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Mẫu biểu cần thiết cho khóa học

 1/ phiếu đăng ký dành cho lớp giảng viên cao đẳng và đại học:  

2/ Phiếu đánh giá thực tập dành cho lớp trung cấp chuyên nghiệp: