Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

LỊCH THI

CÁC KHÓA THI HỆ TCCN:

 

STT

KHÓA THI

NGÀY THI

GHI CHÚ

1

TCCN/K01

 

 

2

TCCN/K02

 

 

3

TCCN/K03

Ngày 08/10 – 09/10 – 10/10/2013

 

4

 TCCN/K16

Ngày 2-3/4/2015 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

CÁC KHÓA THI HỆ CĐ-ĐH:

 

STT

KHÓA THI

NGÀY THI

GHI CHÚ

1

CĐ-ĐH/K01

Ngày

 

2

 CĐ - ĐH/K12

 Ngày 21 - 22/3/2015

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10